Условия за ползване

Условия за ползване

Условия за използване на сайта

Последна актуализация към 25.04.2013

I. Общи разпоредби 

Чрез зареждането  на интернет страниците, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от тези условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте сайта.

Потребителите получават правото да използват услугите на сайта, единствено за лични/нетърговски цели и да спазват правилата за участие във форума, в случай, че такъв бъде създаден.


II. Авторски права

 Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение.

IІІ. Поверителност

”Донев одитинг къмпани” ООД е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни и длъжен да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато потребителят лично е подал данните в полета с публична информация на регистрационната форма и в страницата Настройки и когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

”Донев одитинг къмпани” ООД може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията и др. действия на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики.  


ІV. Отговорност

”Донев одитинг къмпани” ООД прави всичко възможно за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. „Донев одитинг къмпани” ООД не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на „Донев одитинг къмпани” ООД за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

Информацията, която се съдържа в настоящия сайт служи единствено за обща информация и не представлява професионален съвет или препоръка и „Донев одитинг къмпани” ООД не носи никаква отговорност, по отношение на актуалността, точността и пълнотата на информацията, поместена на сайта. За да получите такава, свържете се с нас.

”Донев одитинг къмпани” ООД  не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в  сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.

”Донев одитинг къмпани” ООД  има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези условия.


V. Промени

”Донев одитинг къмпани”  си запазва правото да извършва промени в Условията за ползване по всяко време, като промените ще бъдат публикувани на самия сайт, заедно със съобщение за това.  

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.