Независим финансов одит

За изразяване на независимо одиторско мнение ние извършваме надлежна проверка, съобразена с приложимото законодателство, стандартите за извършване на дейността, добрата одиторска практика и утвърдените етични правила за упражняване на професията. Одитната дейност на дружеството включва:

  • Независим финансов одит на годишни финансови отчети по смисъла на Закона за независимия финансов одит
  • Одиторски ангажименти за изпълнение на договорени с клиента процедури и формулиране на доклад за констатации, предназначени за определени потребители, включително одиторски ангажименти по проекти, финансирани от Европейския съюз
  • Преглед на междинни финансови отчети
  • Вътрешен одит
  • Проверка на счетоводната система и системата за вътрешен контрол и препоръки за подобряването им
  • Одит със специално предназначение
  • Одит по изпълнение на договорени процедури
  • Ограничен преглед на финансови отчети
  • Трансформация на финансови отчети от една рамка на финансова отчетност в друга
  • Други свързани с одита услуги