Екип

Калю Донев
Управляващ съдружник, регистриран одитор
Професор, доктор на икономическите науки, преподавател по финансов контрол. Ангажиран с проверка и заверка на финансови отчети, консултиране по данъчни и счетоводни въпроси, автор множество публикации в страната и чужбина в областта на данъчното облагане, банково счетоводство, теория на счетоводството, финансов контрол. Първи председател и почетен член на Варненска търговско-индустриана камара. Ползва руски език.


Верка Донева
Съдружник
Дългогодишен стаж в областите счетоводство и бизнес оценяване. Лицензиран оценител на цели предприятия.

Ангел Донев
Съдружник, адвокат
Магистър по счетоводство, магистър по право, докторант. Ползва свободно английски, френски език, добро владеене на немски език. Публикации в областите на макроикономика и развитие на бизнеса, финанси и счетоводство. Специализира в областта на търговско и вещно право. Сфери на дейност:  процесуално представителство,  писмени и устни становища по въпроси от правото; правна превенция; търговски преговори; Подготовка на правна документация от всякакъв характер, включително изготвяне на писмени становища по въпроси на правото, искови молби и жалби, договори в областта на търговското и вещното право. Опит в областта на независимия финансов одит;

Сирма Рангелова
Помощник одитор
Магистър "Счетоводство и контрол", ползва английски език. Професионален опит в областта на счетоводството и одита: консултации и организиране на счетоводната отчетност, изготвяне на финансови отчети, независим финансов одит. Основни отговорности: Одит на годишни финансови отчети; Изпълнение на договорени одиторски процедури; Анализ на финансови отчети;

Пламена Методиева

Помощник - одитор

Магистър "Счетоводство и контрол" , ползва английски език. Професионален опит в областта на счетоводството и одита: консултации и организиране на счетоводната отчетност, изготвяне на финансови отчети, независим финансов одит. Основни отговорности: одит на годишни финансови отчети; преглед и оценка на счетоводните и вътрешноконтролните системи; изпълнение на договорени одиторски процедури; анализ на финансови отчети; консултации по счетоводни и данъчни въпроси.

Красимир Цонев

Помощник одитор
Магистър по счетоводство, ползва руски и английски. Професионален опит в областта на счетоводството и финансите; Настоящи основни отговорности в дружеството по: Одит на финансови отчети; финансови диагностични прегледи; Компилиране на финансова информация; Изпълнение на договорени одиторски процедури; Анализ на финансови отчети; Преглед и оценка на счетоводните и вътрешноконтролните системи; Консултации и съвети по въпроси от данъчното законодателство.

Димитричка Добрева
Помощник одитор
Магистър по счетоводство. Професионален опит в областта на счетоводството и финансите; Настоящи основни отговорности в дружеството по: Одит на финансови отчети; финансови диагностични прегледи; Компилиране на финансова информация; Изпълнение на договорени одиторски процедури; Анализ на финансови отчети; Преглед и оценка на счетоводните и вътрешноконтролните системи; Консултации и съвети по въпроси от данъчното законодателство.

Димитър Николов
Лицензиран оценител на недвижими имоти
Магистър инженер. Стаж в областта на туризма, туроператорска и турагентска дейност. Ползва английски и руски език.