Юридически услуги

Търговско и облигационно право

 • Процесуално представителство по дела с облигационен или търговски характер, включително несъстоятелност
 • Текущо правно обслужване, в т.ч. изготвяне на проекти за споразумения и правна превенция
 • Сътрудничество и съвместна дейност
 • Търговско представителство
 • Участие в преговори

Дружествено право

 • Консултации при избор на правна форма
 • Изготвяне на всички необходими документи за регистрация на фирми съгласно българското законодателство и последващо вписване на обстоятелства и обявяване на актове.
 • Преобразувания
 • Консултиране на длъжници, кредитори, собственици и други засегнати страни по преструктуриране на предприятия

Придобивания и сливания на предприятия

 • Правен анализ и избор на подходяща форма
 • Участие в преговори
 • Консултации по сливания, вливания и придобивания, установяване на контакти и съдействие при водене на преговори с потенциални продавачи и купувачи, както и консултации по структуриране на сделката
 • Договори за продажба на участие в предприятия

Административно и данъчно право

 • Представителство пред административни органи, в т.ч. пред Националната агенция по приходите

 • Производство по оспорване на административни актове, в т.ч. обжалване на ревизионни актове

Трудово право

 • Трудово – правни консултации
 • Представителство при спорове

Вещно право

 • Становища по вещноправни въпроси
 • Процесуално представителство по вещни дела - делби, установяване и оспорване право на собственост, искове за възстановяване на владение и др.
 • Доброволни делби
 • Правно проучване на недвижими имоти
 • Участие в преговори
 • Подготовка на договори
 • Нотариални производства